Kvalitetspolicy Argona AB

Det är Argona ABs policy att enbart tillhandahålla tjänster med rätt och jämn kvalitet. Tjänsterna skall överensstämma med kundens uttalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar. Konsulternas ambition inom Argona är dessutom att inom utvalda områden framstå som den bästa leverantören med tjänster som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.Det är ledningens och varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att företagets kvalitetstänkande ständigt leder till förbättring samt skapar ett kundfokuserat kvalitetsarbete med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda tillfredsställelse.

Miljöpolicy Argona AB
För oss och våra ägare är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt och undvika miljöförstörande ämnen.Det är ledningens och varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att arbeta med ständig förbättring av miljön samt skapar grund för ett förebyggande miljöarbete.Tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av samt att miljökrav ställs på leverantörer och produkter utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerande miljömål och förbättra miljöprestandan.En grundläggande princip för miljöarbetet är utbytesprincipen, som innebär att sämre teknik och miljöfarliga ämnen kontinuerligt byts ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen så fort sådana finns tillgängliga.En andra princip för miljöarbetet är försiktighetsprincipen, som syftar till att undvika verksamheter med stora potentiella risker. En verksamhet som står i strid med kretsloppsprincipen kan därför tas bort utan att det behöver finnas fullständiga bevis för att den är farlig.Argona ABs tjänster och vårt agerande mot våra kunder och leverantörer skall visa vårt miljötänkande. Företagets leverantörsbedömning skall präglas av vår miljöpolicy och våra miljömål och ligga till grund för att ställa högre miljökrav på leverantörerna och deras produkter.