Sårbarhet

Sårbarhetsanalyser / konsekvensutredning
Krav på framtagande av analyser ställs från olika myndigheters sida exempelvis kommun, Polis (Säpo), Statens Räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Kammarkollegiet. Varje myndighet har sina krav på vad analysen ska innehålla.

Behovet / kravet att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys kan även komma inifrån organisationen. Argona erbjuder stöd och ledning för verksamheten i framtagande av dessa planer.

Fysisk genomgång
Vi går fysiskt / ockulärt igenom verksamheten och dokumenterar vilka säkerhetsmässiga (tekniska/rutiner mm) svagheter som finns (skalskydd, brandskydd, skaderisker mm).

Mediaförsörjning
El, vatten, kommunikation (data, tel), transporter mm. är exempel på försörjningstekniska vitala delar för att en organisation ska fungera. Vi går tillsammans med organisationen igenom hur man bäst bör säkerställa driften.