Argona AB grundades 1990. Vi är ett konsultföretag specialiserade på att hjälpa både privata och offentliga organisationer med olika typer av utvecklingsåtgärder inom säkerhetsområdet.

Vi erbjuder stöd i samband med brand- och skalskydd, krisledning, framtagande av krishanteringsplaner samt risk- och sårbarhetsanalyser där vi identifierar hot och svaga punkter i verksamheten. Målet är att skapa en väl fungerande plan för kontinuitet i verksamheten i krissituationer. Vi tränar/övar även organisationen att ta hand om dessa hot.

Vi som konsulter ger hjälp och vägledning i framtagande av säkerhetsskyddet för olika verksamheter men det som är avgörande för ett bra resultat är att verksamheten själva ansvarar och tillsätter resurser för detta. Kompetensen för säkerheten ska finnas kvar inom organisationen även efter det att det externa stödet har lämnat organisationen.

Välkommen till Argona Säkerhet !

Argona - När säkerheten kommer först !